• คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ไดจัดกิจกรรมอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดชลบุรี
  • งานวันรพีเลิศ ปีการศึกษา2559
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยาแจกของขวัญให้นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560
  • การแสดงของนักเรียน งานวันรพีเลิศ ปีการศึกษา 2559

RPL School

ประกาศ 


กำหนดการรับหนังสือชุดเครื่องแบบนักเรียนและพบครูที่ปรึกษา

 8 พฤษภาคม 2560  >>ผู้ปกครองรับหนังสือ ชุดเครื่องแบบนักเรียน
 11 พฤษภาคม 2560 >>นักเรียนพบครูที่ปรึกษา รับตารางเรียน  

พิธีเปิดงานวันรพีเลิศ ปีการศึกษา2559


วิดีโองานรพีเลิศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนมกราคม-เมษายน


 1

นักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยาทัศนศึกษา Summer Course 2017 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง (31 มีนาคม 2560)

 phoca thumb m2 032

 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนรพีเลิสวิทยา จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา 

 phoca thumb m3 MG 0020

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนรพีเลิศวิทยาจัดงานวันนพีเลิศ ประจำปีการศึกษา 2559 (21 มกราคม 2560)

 phoca thumb l 310040

ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยามอบของขวัญให้นักเรียนที่จับฉลากได้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560(13 มกราคม 2560)

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ข้อมูลสำหรับการรับสมัคร


 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

เปิดทำการรับสมัครนักเรียน
และเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกวัน
ระดับเตรียมอนุบาล ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
ระดับอนุบาล อายุ 3 - 5 ปี
ระดับประถมศึกษา อายุ 6 - 12 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร: 053-537997-9, 053-537559
แฟกซ์: 053-537999
E-mail: rpl_thailand@hotmail.com
Facebook: โรงเรียนรพีเลิศวิทยา

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             
Premium Templates