• กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
  • กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย
  • งานวันรพีเลิศ ปีการศึกษา2559
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยาแจกของขวัญให้นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560
  • การแสดงของนักเรียน งานวันรพีเลิศ ปีการศึกษา 2559
  • ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560
  • คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ไดจัดกิจกรรมอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา

ครูดวงพร  โพธิสาขา และ ครูวัลธิชา  ลังการ์พินธ์   อบรมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนเชียงใหม่ ออร์คิด

พิธีเปิดงานวันรพีเลิศ ปีการศึกษา2559


วิดีโองานรพีเลิศเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             
Premium Templates