• กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
  • กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย
  • กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
  • งานวันรพีเลิศ ปีการศึกษา2559
  • ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2560
  • คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ไดจัดกิจกรรมอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา

เด็กหญิงเพ็ณนีติ์  ธนยศวงศ์สกุล ชนะเลิศการแข่งขัน
Speech contest 2017
ระดับเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1
และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค

โรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
รับรองระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม


กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศึกษาธิการจังหวัดลำพูนมาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  มีผู้อำนวยการการศึกษาเอกชน รองผู้อำนวยการเขตฯ ศึกษานิเทศก์ มาร่วมงาน และมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตฯ มาร่วมจัดกิจกรรมด้วย(21สิงหาคม2560)
 
โรงเรียนรพีเลิศวิทยาจัดกิิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีตัวแทนคุณแม่แต่ละระดับชั้นมาร่วมกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่น (11 สิงหาคม 2560)
 
  สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงเรียนรพีเลิศวิทยา จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานทดแทนเคลื่อนที่ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(7 กรกฏาคม 2560)
  กิจกรรมการเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ของกองลูกเสือผสม โรงเรียนรพีเลิศวิทยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด


Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง prathom 1

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             
Premium Templates