• ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยาแจกของขวัญให้นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560

RPL School

แปรอักษรถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ ๙

ภาพกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม-มกราคม


 phoca thumb l 310040 ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยามอบของขวัญให้นักเรียนที่จับฉลากได้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560(13 มกราคม 2560)new6
 phoca thumb l 4 โรงเรียนรพีเลิศวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (30 ธันวาคม 2559)
 phoca thumb m IMG 7631

กองลูกเสือสามัญโรงเรียนรพีเลิศวิทยา เข้าค่ายพักแรมม ณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา เพื่อฝึกระเบียบวินัย การอดทนอดกลั้นการพึ่งตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ (8-10 ธันวาคม 2559)

 phoca thumb m IMG 7437

กองลูกเสือสำรองโรงเรียนรพีเลิศวิทยา เดินทางไกล เพื่อฝึกระเบียบวินัย การอดทนอดกลั้นการพึ่งตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี และบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

 ภาพกิจกรรมทั้งหมด


ปฏิทินกิจกรรม

ข้อมูลสำหรับการรับสมัคร


 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

เปิดทำการรับสมัครนักเรียน
และเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกวัน
ระดับเตรียมอนุบาล ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
ระดับอนุบาล อายุ 3 - 5 ปี
ระดับประถมศึกษา อายุ 6 - 12 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร: 053-537997-9, 053-537559
แฟกซ์: 053-537999
E-mail: rpl_thailand@hotmail.com
Facebook: โรงเรียนรพีเลิศวิทยา

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บทความ-ข่าวการศึกษา

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             
Premium Templates