Wed. Oct 16th, 2019

Rapeeleart Wittaya School

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จังหวัดลำพูน

ประวัติโรงเรียนรพีเลิศวิทยา

โรงเรียนรพีเลิศวิทยาเริ่มก่อตั้งที่บริเวณหมู่บ้านรัชฎแลนด์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เมื่อ พ.ศ. 2538  โดยอาจารย์วาทิตย์  ตั้งรพีเลิศ และอาจารย์สมสมัย อุ่นบ้าน ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 1 หลัง รวม 5 ห้องเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2539  เปิดเรียนวันแรกมีนักเรียน 13 คน อาจารย์สมเกียรติ พรหมใจลักษณ์  เป็นครูใหญ่

ผู้ก่อตั้ง

1. นางสมสมัย  อุ่นบ้าน                            ผู้รับใบอนุญาต

2. นายวาทิตย์  ตั้งรพีเลิศ                         ปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

การก่อตั้ง

แรกเริ่มใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลรพีเลิศ แต่ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ตามบริบทของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 179/9 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 หมายเลขโทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 537559, 537998-9 โทรสาร 053-537999 มีเนื้อที่ 1 ไร่ ทำการก่อสร้างเมื่อปลายปี 2538 โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 5 ห้อง, ห้องศูนย์การเรียน 1 ห้อง, ห้องธุรการ 1 ห้อง, ห้องครัว 1 ห้อง, ห้องน้ำรวมสำหรับเด็กจำนวน 1 ห้อง (มีโถนั่งชักโครก 4 โถ) โรงอาหาร 1 โรง มีสนามหญ้า

เปิดดำเนินการสอน

ได้รับอนุญาต  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2539 มีจำนวนนักเรียน 13 คน, ครูผู้สอน 7 คน, นักการภารโรง 1 คน

ปี พ.ศ.2540

มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากตามลำดับ ซึ่งอาคารหลังเดิมมีห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนของนักเรียน จึงได้ก่อสร้างห้องเรียน และโรงอาหาร

ปี พ.ศ.2541

ทำการปรับปรุงบริเวณสนามเด็กเล่น ขยายห้องเรียน และห้องคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนจำนวน 20 เครื่อง เสริมระบบอินเตอร์เน็ต

ปี พ.ศ.2542

ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นเพิ่มเติม มีครูทำการสอนจำนวน 14 คน, นักการภารโรง 3 คน, แม่บ้าน 2 คน นักเรียน 75 คน

ปี พ.ศ.2543

ปีการศึกษา 2543 ภาคเรียนที่ 1 มีจำนวนนักเรียน 90 คน ภาคเรียนที่ 2 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 121 คน ครูผู้ทำการสอน 17 ท่าน, นักการภารโรง 3 คน และแม่บ้าน 2 คน

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2543 ทางโรงเรียนได้ซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าโรงเรียนซึ่งมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแผนกประถม

เดือนตุลาคม พ.ศ.2543 ทางโรงเรียนได้ทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และได้รับการอนุญาตในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543

ปี พ.ศ.2544

เดือนมกราคม ทางโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 6 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่เฉพาะในแผนกประถมทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา เพื่อจัดสร้างสนามฝึกกอล์ฟ, สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล, สนามฟุตบอล และที่จอดรถสำหรับผู้ปกครอง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544 การก่อสาร้างอาคารเรียนแผนกประถมได้เสร็จสมบูรณ์ จึงได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลรพีเลิศ เป็นโรงเรียนรพีเลิศวิทยา และเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544 ได้จัดสร้างสนามเปตองเพื่อให้นักเรียน, ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจในกีฬาด้านนี้ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝน และออกกำลังกายภายในพื้นที่ด้านหน้าของแผนกประถม

ปี พ.ศ.2545

เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ได้จัดทำหลักสูตรมัธยมต้น พร้อมยื่นแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร เพื่อขอขยายหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อขอเปิดทำการเรียนการสอนขึ้นภายในปีการศึกษา 2546

เดือนมีนาคม พ.ศ.2545 ทางศึกษาธิการ จังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ในปีการศึกษา 2545

ปี พ.ศ.2560

มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 152 คน, อนุบาล 299 คน, ประถมศึกษา 300 คน จำนวนผู้บริหาร ครู – บุคลากร 107 ท่าน

ปัจจุบัน

ปรัชญาของโรงเรียน

พัฒนาการดี มีวัฒนธรรม นำวิชา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เก่งภาษา นำพาเทคโนโลยี มีความรู้สู่สากลบนพื้นฐานคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ภาษาอังกฤษเด่น เน้นสื่อสาร พัฒนาการสู่สากล

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนนำร่องห้องเรียนสองภาษา

พันธกิจของโรงเรียน

1. จัดหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง และมาตรฐานการเรียนรู้โดยบูรณาการกับสาระท้องถิ่น สอดคล้องและสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งและคนดี
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกิจกรรมได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การปฏิบัติจริงและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วยการสอดแทรกการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาจิตใจในทุกสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรม
4.จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะวิชาการ โดยเน้นด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและทักษะทางการกีฬา รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย รักษาค่านิยมที่ดีงามรวมทั้งคุณงามความดีและชื่อเสียงของโรงเรียน
7. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานตามบทบาทหน้าที่ สร้างความตระหนักในภาระ กิจการจัดการศึกษา สมานความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
8. ประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อร่วมกันจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบแก่ผู้เรียน
9. จัดการเรียนรู้ที่เป็นสากลเน้นภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตเป้าหมายของโรงเรียน

        โรงเรียนรพีเลิศวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย โดยกำหนดเป้าหมายของหลักสูตรให้ผู้เรียนมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเขียน
3. มีความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การทำงาน การใช้สื่อและเทคโนโลยี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน แสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม สามารถสื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล
5. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รักการออกกำลังกาย มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. รักความเป็นไทย รักษาค่านิยมที่ดีงามและเอกลักษณ์ไทย รักชุมชน มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้งรักษาคุณงามความดีและชื่อเสียงของโรงเรียน
7. มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
8. ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับโรงเรียน

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.