เตรียมอนุบาล

ชั้นเตรียมอนุบาลจะรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) การเรียนการสอนผ่านประสบการณ์บูรณาการตามด้วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟังพูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน