อนุบาล

ในระดับชั้นอนุบาล เด็ก ๆ จะได้รับการส่งเสริมทักษะการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกม และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ