โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
05 พ.ค. 64 รับสมุด หนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รับสมุด หนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และเครื่องแบบนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น.
19 เม.ย. 64 ถึง 07 พ.ค. 64 โครงการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนSummer Course 2020
11 เม.ย. 64 ลงทะเบียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับชั้น ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.
08 เม.ย. 64 สอบซ่อมนักเรียนทุกระดับชั้น
07 เม.ย. 64 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย
01 เม.ย. 64 ถึง 06 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 (Final Exam 2020)
14 มี.ค. 64 ถึง 15 มี.ค. 64 กิจกรรมวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ณ จังหวัดอุตรดิษถ์
07 มี.ค. 64 สอบเสริมปัญญา
28 ก.พ. 64 ลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
27 ก.พ. 64 สอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
16 ก.พ. 64 ถ่ายรูปบัณฑิตน้อย (นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6)
คุณครูสวมใส่ชุดครุย และพิธีการ