โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
"มอบสิ่งที่ดี ด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัย ให้แก่ลูก
และเริ่มต้นการศึกษาเพื่ออนาคต"


มาตรฐานดีเด่นสมบูรณ์แบบ จัดระบบการเรียน การสอนผสมผสานแบบบูรณาการ
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน
ซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง
และฝึกทักษะการคิดเพื่อให้เด็กสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนหลายๆวิชา/กิจกรรม
อาทิ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
สอนโดยครูต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
และสอนเสริมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (True Click life)


หลักสูตร และแนวการสอน

 
รับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 4 เดือน - 3 ขวบ), อนุบาล (อายุ 3 - 6 ขวบ) และประถมศึกษา หลักสูตรไทย - ภาษาอังกฤษ และจีน มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัยได้ถูกจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพ รู้จักการกล้าแสดงออก ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมได้ พร้อมทั้งส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบในหน้าที่เด็ก ทำให้เด็กทุกคนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม สอนให้เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่ดีจากครูผู้มีประสบการณ์กว่า 25 ปี การมาโรงเรียนของเด็กควรได้รับแต่สิ่งดี ๆ ทั้งสภาพแวดล้อม คุณครู และเพื่อนที่ดี เพราะเป็นครั้งแรกที่เด็กได้อยู่ห่างจากบ้าน ประสบการณ์นี้มีอิทธิพลในระยะยาวต่อเด็ก ดังนั้นเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อม ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ได้ทำกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษา จึงเพิ่มหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา โรงเรียนเน้นสภาพที่เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ สนามหญ้า

โดยในปีการศึกษา 2563
ทางโรงเรียนรพีเลิศวิทยาโดยฝ่ายวิชาการได้ปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะสำคัญต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
1. แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ – วิทยาการคำนวณ (Gifted Math – Computing Science) โดยผู้เรียนจะได้เรียนเพิ่มเติมในวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ เน้นการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จินตคณิต เรียนเพิ่มเติมในวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคำนวณ) โดยใช้หลักสูตร True Click Life Computing Science เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล  (Digital literacy) เน้นความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ผลงานสามมิติ และเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย Micro:bit (Micro:bit Programming)
 2. แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ – วิทยาการคำนวณ (Gifted English – Computing Science) เรียนเพิ่มเติมในวิชาความถนัดทางภาษาอังกฤษ เน้นการเสริมทักษะในการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน กับครูชาวต่างประเทศ อ้างอิงตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (CEFR – Common European Framework) และเรียนเพิ่มเติมในวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคำนวณ) โดยใช้หลักสูตร True Click Life Computing Science เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (Digital literacy) เน้นความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ผลงานสามมิติ และเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีผ่านการเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย Micro:bit  (Micro:bit Programming)