โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
คณะผู้บริหาร

ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 081-7167534
อีเมล์ : [email protected]

นางสมสมัย อุ่นบ้าน
ผู้รับใบอนุญาต/ฝ่ายวิชาการแผนกอนุบาล
เบอร์โทร : 081-7164600
อีเมล์ : [email protected]

นายอรรถวุฒิ์ ต้้งรพีเลิศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0858687147
อีเมล์ : [email protected]

นางระวีวรรณ วิจิตรพร
หัวหน้าฝ่ายภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 081-7647174

นางศิริกุล ธรรมยศ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นายทองเนตร อุ่นบ้าน
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางจริยา นามวงศ์
หัวหน้าแผนกอนุบาล

นางนันท์ธีรา ตันตรา
หัวหน้าแผนกเนอสเซอรี่