โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
โรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย  คุณธรรมจริยธรรม และนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมเข้าค่ายฯเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมและผ่านกิจกรรมฯ

โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,17:17   อ่าน 289 ครั้ง