โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสโมสร Early Act โรตารีนครหริภุญชัย โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
ด้วยสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย จังหวัดลำพูนได้จัดให้มีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร Early Act Rotary โรงเรียนรพีเลิศวิทยาชุดใหม่ ปีบริหาร 2020-2021 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล มาเป็นประธาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 17.00 – 20.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรสระว่ายน้ำโรงเรียนรพีเลิศวิทยา

การก่อตั้งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สร้างความตระหนักให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้
  2. ฝึกนักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้คุณค่าของตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และทำประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงปลูกฝังให้รักบ้านเกิดของตน
  3. ฝึกฝนนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและ เกิดภาวะความเป็นผู้นำ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่ดี ในภารกิจและดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน ชุมชน
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงมีการพัฒนาทางการเรียนที่สูงขึ้น และเป็นสากลโดยมีสโมสรโรตารีให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกเป็นแบบอย่างที่ดี
  5. ส่งเสริมความเข้าใจไมตรีจิตและสันติภาพแก่คนทั่วโลกที่ร่วมในอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์

ผู้ว่าการภาค3360 โรตารีสากลสมชาย และแอนน์ชุติมา เกิดเดโช ตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการ และมอบนโยบายจากประธานโรตารีสากลให้แก่สมาช
สมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงามให้เกียรติมาร่วมงานสถาปนาฯ
สมาชิกสโมสร Early Act โรตารีนครหริภุญชัย โรงเรียนรพีเลิศวิทยาร่วมร้องเพลงโรตารีสัมพันธ์
สมาชิกสโมสร Early Act โรตารีนครหริภุญชัย โรงเรียนรพีเลิศวิทยาร่วมร้องเพลงโรตารีสัมพันธ์
ผู้ว่าการภาค3360 โรตารีสากลสมชาย และแอนน์ชุติมา เกิดเดโชให้เกียรติมาเป็นกำลังใจ
ผู้ปกครองสมาชิกสโมสร Early Act โรตารีนครหริภุญชัยเข้าร่วมพิธีสถาปนาประดับเข็มสมาชิกใหม่
สโมสรโรตารีนครหริภุญชัย – สร.ลำพูน - สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม และสร.เชียงใหม่ล้านนา ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
พิธีประดับเข็มสถาปนาสมาชิก Early Act โรตารีนครหริภุญชัยใหม่ จำนวน 36 คน
พิธีประดับเข็มสถาปนาสมาชิก Early Act โรตารีนครหริภุญชัยใหม่ จำนวน 36 คน
พิธีประดับเข็มสถาปนาสมาชิก Early Act โรตารีนครหริภุญชัยใหม่ จำนวน 36 คน
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ มอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล สมชาย และแอนน์ชุติมา เกิดเดโช
นายแพทย์วัชระ สนธิชัย อดีตนายกสโมสรโรตารีลำพูน (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ลำพูน)และสมาชิกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงามร่วมแสดงความยินดีกับสโมสร Early Act โรตารีนครหริภุญชัย
อดีตนายกผ่านพ้นของสโมสร Early Act โรตารีนครหริภุญชัย กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ของนายกสโมสร Early Act คนใหม่
คุณพ่อ คุณแม่ อดีตนายกผ่านพ้นสโมสร Early Act โรตารีนครหริภุญชัยกล่าวชื่นชม และยินดีกับสโมสร Early Act
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,11:53   อ่าน 129 ครั้ง