โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ภาพกิจกรรม
คณะครู โรงเรียนรพีเลิศวิทยา, ที่ปรึกษาสโมสร Early Act และสมาชิกโรแทเรียนสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย เข้าร่วมอบรมฯ
คณะครู โรงเรียนรพีเลิศวิทยา, ที่ปรึกษาสโมสร Early Act  และสมาชิกโรแทเรียนสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย เข้าร่วมอบรม สัมมนามูลนิธิ, สมาชิกภาพ และ ภาพลักษณ์โรตารี ภาค 3360 ปีบริหาร 2563 - 2564 ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 และอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนานักเรียน และสมาชิกสโมสร Early Act โรงเรียนรพีเลิศวิทยาให้ดียิ่งขึ้นไป

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,13:21   อ่าน 38 ครั้ง