โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรับสมุด หนังสือ เครื่องแบบนักเรียน และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
แสดงความยินดีนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนจักรคำคณาทร ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
แสดงความยินดีกับผลทดสอบ O-net ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เต็มร้อย ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
แสดงความยินดีนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 64
จดหมายชี้แจงเรื่องการเรียน การสอน ผ่านระบบ Online และรับแบบฝึก ใบงาน ใบความรู้
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64
ตารางเรียน Summer 2021 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6)
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64
จดหมายงดการเรียน การสอน และจัดกิจกรรมฯ ชั้นเตรียมอนุบาล ฉบับบที่ 1
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 64
จดหมายแจ้งกิจกรรมฯ, กำหนดการสอบ, รับสมุดรายงานผลการเรียน, ลงทะเบียนนักเรียน และเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
คณะครูแผนกเด็กเล็ก และอนุบาล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้และเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการและการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ผู้บริหารและคุณครูเข้ารับรางวัล ในงานวันครูเอกชน วันที่ 20 มี.ค.64
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทุกโรงเรียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนตามแผนการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
คุณแม่ณัฏฐ์วรัตถ์ นาถกุลวัฒน์ ผู้ปกครองน้อง ด.ช.อติเทพ นาถกุลวัฒน์ ป.1/1 มอบเจลล้างมือ เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 64
จดหมาย กำหนดการ รับวุฒิบัตร นักเรียนอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรนักเรียนเรียนดี
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 64
จดหมายขอเอกสารประจำตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนรพีเลิศวิทยาได้เข้ารับอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในงาน ศิลปะการวางตนของคนทำง
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 63
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กรพีเลิศ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและโรงเรียนรพีเลิศวิทยา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ผู้ปกครองด.ช.อติเทพ นาถกุลวัฒน์ บริจาคเจลล้างมือให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
จดหมายกำหนดการรับสมัครศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนรายสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 63