โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ปฐมวัย

นางจริยา นามวงศ์
หัวหน้าแผนกอนุบาล

นางสาวปาหนัน สุภายอง
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวอำไพ บุญวงค์โชติ
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวนรินพร อัคคะปัญญาวงศ์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวมาริษา ปัญญารัตน์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาววิจิตรา ขยันทำ
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุพัตรา วงศ์กรณ์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวทองกร พูลวานิช
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวปานวาด ไชยวงศ์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวกนกกาญจน์ ทองสงฆ์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวเบญจวรรณ อุดก้อน
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวชนากานต์ ไปเร็ว
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุธิดา เครือชมภู
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวรัตนา โบลาศรี
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวณัฐชา ประสังคะเต
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวรัชฎา แยงพงษ์
อาจารย์ผู้สอน