โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริกุล ธรรมยศ
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวพรพิมล หย่างสุวรรณ
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวเกศรินทร์ สายกง
อาจารย์ผู้สอน