โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวยมลพร ปัญญาอินทร์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวพิกุลทอง สิทธิ
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวจิรัชญา ทรายโรจน์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวชไมพร การดี
อาจารย์ผู้สอน

นางฉันทนา สุธรรมมา
อาจารย์ผู้สอน