โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิลาวัลย์ สุวรรณอัตถ์
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวดั่งดวงรัตน์ ผลวัฒนะ
อาจารย์ผู้สอน

นายธนากร ปรมะปิยังกูร
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุวราพร ก๋องเขียว
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวชไมพร การดี
อาจารย์ผู้สอน