โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
พนักงานรักษาความปลอดภัย/ยานพาหนะ/ซ่อมบำรุง

นายภูมินันท์ นนสิลส
ยานพาหนะ/ช่างซ่อมบำรุง

นายจารุเดช ยานะกุล
ยานพาหนะ

นางนันท์ธีรา ตันตรา
ยานพาหนะ

นายพงษ์ยุทธ พรวรุณศิลป์
ยานพาหนะ/ช่างซ่อมบำรุง

นายบุญธรรม วาวแวว
ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย

นายชาญณรงค์ ปันกันธง
ยานพาหนะ/ช่างซ่อมบำรุง

นายธนภูมิ แอล.ลี.
ยานพาหนะ/ช่างซ่อมบำรุง

นายสุมล วัชรินทร์
ยานพาหนะ/ช่างซ่อมบำรุง

นายพลกฤต สุธรรมมา
ยานพาหนะ/ช่างซ่อมบำรุง

นายภคิน อ่อนศรี
ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย

นายถวิล ไคร้ศรี
ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย

นายเกริกชัย วงศ์ก๋องคำ
ยานพาหนะ/รักษาความปลอดภัย