โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
แผนกเนอสเซอรี่

นางนันท์ธีรา ตันตรา
หัวหน้าแผนกเตรียมอนุบาล

นางธันย์ชนก ธรรมโคร่ง
ครูผู้ดูแล

นางวีนัส หอมนาน
ครูผู้ดูแล

นางสุภาพ เจริญวัง
ครูผู้ดูแล

นางสาวอรรพรรณ ศรีจันทร์
ครูผู้ดูแล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี เหล่วนา

นางอำพา หมั่นดี
ครูผู้ดูแล

นางปริชาต ปัญโญทอง
ครูผู้ดูแล

นางวนิดา นิ่มตรง
ครูผู้ดูแล

นางจารุวรรณ แสนจู
ครูผู้ดูแล

นางโสภา ศรีศิริโชคชัย
ครูผู้ดูแล