โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ.รวีวรรณ วิจิตรพร
หัวหน้าฝ่ายภาษาต่างประเทศ

T.Marvin Gilbas Alarcon
อาจารย์ผู้สอน

T.Alexander Beckers
อาจารย์ผู้สอน

นางสาววัลธิชา ลังการ์พินธ์
อาจารย์ผู้สอน

T.Simon Montgomerie
อาจารย์ผู้สอน

T.Joan lacanaria Padual
อาจารย์ผู้สอน

T.Chamelle Miranda Casapao
อาจารย์ผู้สอน

T.Marvin lacanaria Padual
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวธันย์จุฑา ทศกร
อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน

Maliwan Prateeppenjan
อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน