โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมสมัย อุ่นบ้าน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร : 0817164600
อีเมล์ : rpl_thailand@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางฉันทนา สุธรรมมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายกำจร ยั่งยืน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 081-9527878
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์เสาวนีย์ ขันโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 093-5941654
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์อันดาสิริ แก้วจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร : 081-7167534
อีเมล์ : rpl_thailand@hotmail.com