โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนธรณ์ หาญขำพงศ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 6A/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายคุณานนท์ สิมาขันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 6A/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูริวัชญ์ สมานรัตนเสถียร
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 5A/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชกร กันธิมาพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 6A/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฉัตรดนัย ลิ้มสัมพันธ์สันติ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 6A/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณชนก จันทราพูล
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 6A/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุัชญ์นันท์ กิติทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 5A/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัญชิสา สุปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 5A/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริวิมล สีตวะณา
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 4A/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมิรา ไชยา
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ประถมศึกษา 4A/2