โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปวรวรรณ เมินชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. อชิรญาณ์ บุตรนุชิต
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ปกเกศ มีลาภ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. สิริวิมล สิติวรรณา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. สุพิชญ์นันท์ กิติทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. บุตรศรันต์ ทองเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ชวกร มณีสอน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. วรยุทธ ทิพยรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ศิรภัค ทวีธนามงคล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.4/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. เติมตระกูล ธัญญะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ป.4/1