โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน                        โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
อักษรย่อ                              ร.พ.
สีประจำโรงเรียน                  ชมพู-ฟ้า
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธปัญโญภาสศาสดาจารย์ (ปางสมาธิ)
สิ่งสักการะประจำโรงเรียน   ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่
ปรัชญาโรงเรียน                  พัฒนาการดี มีวัฒนธรรม นำวิชา
คำขวัญ                                ดูแล ห่วงใย   ใส่ใจ แทนคุณ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน        ภาษาอังกฤษเด่น   เน้นสื่อสาร   พัฒนาการสู่สากล
เอกลักษณ์ของโรงเรียน       โรงเรียนนำร่องห้องเรียนสองภาษา  

สัญลักษณ์หรือตราประจำโรงเรียน                  
          1. ตรงใจกลางของสัญญาลักษณ์ จะเป็นรูป 2 มือ อุ้มชูหัวใจไว้ หมายถึง ความรัก ความอบอุ่นที่มีให้นักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค มีความมุ่งมั่นที่จะนำพานักเรียนทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
          2. ดวงดาว 3 ดวง ในตราสัญญาลักษณ์ หมายถึง แสงสว่างสดใสแห่งปัญญา นำทางให้นักเรียนทุกคนบรรลุจุดหมายปลายทางแห่งชีวิต
สีชมพู - สีฟ้า เป็นสีธงประจำโรงเรียน
          สีชมพู หมายถึง สีแห่งความสุภาพอ่อนโยน อ่อนหวาน ทั้งกิริยาวาจา เป็นที่ประจักษ์ในสังคม
          สีฟ้า หมายถึง ความสดใส กว้างไกล นักเรียนทุกคนจะต้องพยายามขวนขวายรักที่จะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ