โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)                          

          โรงเรียนรพีเลิศวิทยามุ่งพัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจ (Mission) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561-2565

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เด็กครบทุกมิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21 (1.1-1.4)
 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21 (ด้าน4, 3.2)
 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21 (ด้าน3)
 2. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21
         
ยุทธศาสตร์ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561-2565

          ยุทธศาสตร์ที่ 1. คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กในศตวรรษที่ 21
          ยุทธศาสตร์ที่ 2. บุคลากรมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
          ยุทธศาสตร์ที่ 3. บริหารจัดการมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ยุทธศาสตร์ที่ 4. เครือข่ายความร่วมมือหลากหลาย


 
เป้าหมาย (Goals) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561-2565
 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21 (ม.1.1)
 2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21 (ม.1.2)
 3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21 (ม.1.3)
 4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21
 5.  1.4)
 6. เด็กมีพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เพื่อยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21 (ม.1.4)
 7. เด็กมีทักษะชีวิตใช้เทคโนโลยีได้ตามวัยและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21  (ม.1.3 , 1.4)
 8. บุคลากรปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสู่ศตวรรษที่ 21  (ม.2.2 , 2.3 ,2.4)