โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทองเนตร อุ่นบ้าน
อาจารย์ผู้สอน

นายบุญทวี ธรรมโคร่ง
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวดั่งดวงรัตน์ ผลวัฒนะ
อาจารย์ผู้สอน

นางสาวยมลพร ปัญญาอินทร์
อาจารย์ผู้สอน